ضوابط

 

 

ضوابط هفت باغ علوي:

951 1

951 2

951 3

951 4

 951 5

951 6

 951 7

951 8

951 9

951 10

951 11

951 12

951 13

 

چگونگی دریافت امتیاز آب و برق :

 امتیاز "آب" از سوی شرکت مهرآب ماهان کرمان (www.mamkerman.ir) به متقاضیان ارایه می‌شود.

باید مالک برای دریافت امتیاز «برق» به شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان یا اداره برق ماهان مراجعه کند.

 مدارک مورد نیاز برای عقد قرارداد:

1 ـ در قراردادهای حقیقی: یک برگ تصویر شناسنامه و یک برگ تصویر کارت ملی

2 ـ قراردادهای حقوقی: تصویر آگهی آخرین تغییرات ثبت شده وکالت نامه‌ای که برای معرفی به شرکت عمران علوی ماهان کرمان ارایه می شود.

Top