آغاز اصلاح شبکه ی آب آشامیدنی دهکده های ثامن و مهستان

image 2020 6 29 10 40 55 632 iku

با هدف رفع کمبود آب آشامیدنی، شرکت مهرآب ماهان کرمان اصلاح شبکه ی آب آشامیدنی دهکده های ثامن و مهستان هفت باغ علوی را آغاز کرد.


ارسال عکس: آقای مهندس کریم زاده

 

Top