آغاز مرحله ی دوم پروژه ی جداسازی شبکه ی آبیاری قطره ای از شبکه ی آب آشامیدنی

IMG 20181010 141048 644

مرحله ی دوم پروژه ی جداسازی شبکه ی آبیاری قطره ای از شبکه ی آب آشامیدنیِ هفت باغ علوی ، از بوستان لاله تا برج ساعت آغاز شد.

شرکت مهرآب ماهان کرمان عهده دار اجرای این پروژه است.

ارسال عکس : آقای مهندس کریم زاده

Top