بازخوانی خاطرات مهدی سیاوشی، معاون وقت استانداری کرمان از زلزله بم

بازخوانی خاطرات مهدی سیاوشی، معاون وقت استانداری کرمان از زلزله بم
پنج ماه به طور کامل در بم مستقر بودم
http://goftareno.ir/fa/news/18432

Top