بازدید از فضای سبز هفت باغ علوی

image 2020 6 13 12 19 30 180 j2Y

در ادامه ی بازدیدهای مستمر معاون اجرایی و کارشناسان فضای سبز شرکت از درختان هفت باغ علوی، پیش از ظهر امروز نیز چگونگی رسیدگی به فضای سبز این محور بررسی شد.

یادآور می شود: بیش از 60 هزار اصله انواع درخت در محور گردشگری ملی هفت باغ علوی کاشته شده است.

Top