در آینده ی نزدیک : نماد گلیم شیرکی پیچ سیرجان در هفت باغ علوی تکمیل می شود

PicsArt 08 05 11.40.56

پیش از این ، نماد پته ی کرمان و نماد قالی دستباف کرمان نیز در این محور گردشگری نصب شده است.

Top