مسابقات اتومبیل رانی

مسابقات اتومبیل رانی و موتورسواری قهرمانی استان سوم مهر ماه 1394 در محور گردشگری هفت باغ علوی برگزار شد .

Top