میدان کنار کارتینگ ساماندهی می شود

image 2018 8 12 10 9 3 213 Lzn

شرکت عمران علوی ماهان کرمان اجرای طرح ساماندهی و زیباسازی میدان کنار کارتینگ در هفت باغ علوی را آغاز کرد.

Top