نصب آزمایشی سطل تفكیک زباله در یکی از مسیرهای کندرویِ هفت باغ علوی

PicsArt 09 15 09.07.36


مهندس بهنام ملکی طراح و سازنده ی این سطل ، امروز ۹۷/۶/۲۴ ، گفت : ارتفاع ورودی سطل به گونه ای طراحی شده است كه می توان از داخل خودرو و بدون پیاده شدن هم زباله ها را به تفکیک (زباله ی تر ، كاغذ و مقوا ، بطری و قوطی) داخل مخازن آن انداخت.
وی افزود : قرار است پس از رفع عیوب احتمالی طرح ، در آینده ی نزدیک تعدادی از این سطل ها درمحور هفت باغ علوی نصب شود.
مهندس ملکی خاطرنشان کرد: همه ی مراحل ساخت این سطل در محور هفت باغ علوی انجام شده است.

Top