مدیران و کارکنان

مدیران

siavoshi

آقای مهدی سیاوشی

مدیرعامل
saadetakhah-2

آقای مهندس نصرالله سعادت خواه

معاون فنی

کارکنان